B i b l i c k é     p o s t a v i č k y


 

 

 

 

Žalm 22

Text: Ž 22, 1-32

Pomůcky: biblická postavička, barevné kartičky, barevné paprsky, barevné kruhy, velký papír formátu A2-A3, fixy, různě barevné papíry formátu A4, čajové svíčky, papír s okopírovaným textem – na jedné straně 22,1-22a, na druhé straně zbytek se zdůrazněným veršem 22b, nakopírované obrázky k žalmu 22, klidná hudba, zpěvník (koinonia, taizé…)

Čas: dva bloky asi po 3 hodinách

Průběh:

-         účastníci sedí v kruhu, ve středu kruhu klečí postavička, která má hlavu skloněnou k zemi a jednu ruku vztahuje k nebi. Prozatím není vidět, protože je překryta látkou

-         pokud se skupinka nezná, tak krátké seznámení se

-         po seznámení odkryje moderátor skrytou scénu uprostřed. Účastníci se dívají a dále se pracuje s technikou zvanou brainstorming: každý se může vyjádřit, jak na něj scéna působí: „Já vidím…“, „Já cítím…“, „Mám dojem, že…“

-         moderátor, nebo některý z účastníků zachycuje jednotlivé reakce účastníků na velký papír. Nikdo nekomentuje, je-li to dobře či špatně. Všechny názory, byť protichůdné, se napíší na papír

-         moderátor přečte část textu Ž 22,2-6, alespoň dvakrát za sebou.

-         Účastníci hledají spojitost mezi tím, co právě slyšeli a tím, co společně napsali během brainstormingu na papír.

-         Sdílení

-         Práce s touto částí textu – jen podtrhat čemu nerozumím. Prozatím bez dalšího komentáře. Vrátíme se k tomu později

-         Vedoucí jednou přečte další část žalmu 22,7-22a. Pak jeden z účastníků přečte tuto část ještě jednou

-         Podrobná práce s celým textem první poloviny žalmu, tedy 22,1-22a. Práce ve dvojicích:

o       Podtrhat si, čemu nerozumím v druhé části.

o       Vyhledat místa, která znám i z jiných částí Bible, např. z evangelií (příp. mně mohou pomoci odkazy dole pod čarou. Moderátor může vysvětlit, k čemu jsou a jak se podle nich hledá)

o       Najít obrazy ve verších 7-22a, vypsat je na kartičky z papíru

-         Jakmile jsou všechny dvojice s prací hotovy, vrátí se do kruhu a společně se probírají jednotlivé body.

-         Každá dvojice si vybere jeden z obrazů, které objevila. Nebude však svůj výběr zveřejňovat. Dvojice se rozptýlí po místnosti a vyberou si jeden papír formátu A4, kterým se pokusí znázornit vybraný obraz. Nesmí používat jiné pomůcky, jen papír (je možné ho skládat, mačkat, trhat,… Ale nesmí se stříhat, psát po něm,…) K této práci jim moderátor pustí tichou hudbu.

-         Když je dvojice hotová, vrátí se zpět do kruhu a položí své dílo do středu kruhu (vedle něj položí kartičku s veršem, obrazem, který zachytili)

-         Sdílení – co jsme vytvořili, jak se nám dařilo, co jsme při tom zažili, jak vidí naše dílo ostatní účastníci?

 PŘESTÁVKA - oběd

-         moderátor během pauzy připraví pro účastníky sezení v jiné části místnosti. Výsledky práce z prvního bloku však musí zůstat zachovány, protože se k nim ještě budeme vracet v průběhu práce

-         moderátor vezme postavičku z úvodní scény a změní její postoj – postavička stojí s radostně pozdviženýma rukama a dívá se vzhůru

-         účastníci postupují podobně jako ráno: „Já vidím…“ „Mám dojem, že…“ Své pocity říkají nahlas, vzájemně se o ně sdílí, nijak je nehodnotí

-         práce s tělem: Každý se pokusí vlastním tělem zachytit postoj, který zaujímá postavička (moderátor nechá dostatek času na vyzkoušení, zpočátku i na smích, účastníci se postupně uklidní) Moderátor pustí tichou hudbu, kterou může zpočátku provázet slovy: „Pokusím se vnímat sám sebe, jaké mám pocity? Pak zkusím sám na sobě zachytit postavení postavičky na začátku biblické práce (klečící, skloněná hlava, vztažená ruka). Chvíli v této pozici zůstanu a pak ji pomalu přeměním do radostného postoje s pozdviženýma rukama. Toto cvičení několikrát zopakuji…“ Moderátor pak nechá ticho. Účastníci podle svých pocitů mění oba postoje, až si na závěr sednou zpět na své místo

-         účastníci přemýšlí – jaká výpověď se skrývá za závěrečným postojem. Co jsem cítil, když jsem sám na sobě zakoušel změnu postoje? Ze schouleného, úzkostného při zemi do otevřeného a radostného? Každý se svůj dojem pokusí zachytit na připravené paprsky.

-         Účastníci se s paprsky shromáždí kolem výsledků své práce z prvního bloku (díla z mačkaného, skládaného či trhaného papíru) a každý přečte, co si zapsal a paprsek položí okolo původních výtvorů. Bez dalšího komentáře se tiše posadí na zem.

-         Moderátor přečte silným hlasem verš 22b – „A tys mně odpověděl“ (Pán mě vyslyšel)

-         Účastníci bezprostředně reagují a píší na připravené kartičky - jaké pocity jsou obsaženy v tomto zvolání? (např:důvěra, vděčnost…) Tyto kartičky se položí přes první výtvory z trhaného papíru.

-         Moderátor dá impuls: „Jak se nyní má modlící se člověk?“ „Jak se změnil jeho postoj?“ – „Domnívám se, že…“

-         Společně čtěme další část textu 22,22b-32 každý jeden verš.

-         Společně pak hledáme a pojmenováváme jednotlivé vystupující postavy, či skupiny postav (např.:  „bratří“, „ti, kdo se bojí Hospodina“,…). Jednotlivé postavy či skupiny napíšeme na barevné kruhy a položíme na zem do středu

-         Pro každou postavu či skupinu postav zapálíme jednu čajovou svíci a přiložíme na kruh papíru

-         Píseň

-         Závěrečná meditace – moderátor pustí tichou hudbu, účastníci sedí v kruhu a pozorují scénu před sebou. Moderátor meditaci provází slovy: „Osamělý a vystrašený člověk volá ve své nouzi k Bohu a očekává osvobození. Bůh se k němu obrací, pomáhá mu přenést se přes nouzi a tíseň a otevřít se společenství. Obohacuje společenství o svou zkušenost… Kolikrát jsem já vystrašený, zaslepený, obrácený jen do sebe, kolikrát se věci vyvíjí jinak, než bych sám chtěl a mám pocit, že Bohu je to jedno, že je někde v dáli, nebo že vůbec neexistuje… Pak se něco změní, Bůh zasáhne, nebo já časem zpětně vidím, že to všechno mělo smysl, že celé to bahno, kterým jsem si prošel bylo jedno velké Boží požehnání. Obohacen a proměněn touto zkušeností mohu pomáhat druhým, otevřít se společenství, žít v církvi, ve farnosti, v rodině, v přátelství…“

-         Možný doplněk: Kdyby se skupina velmi dobře znala, může následovat svědectví, sdílení životních zkušeností s podobnou situací, která mnohé obohatí. Toto však musí moderátor velmi citlivě odhadnout a lépe je tento krok vynechat než jej zasadit do křečovité atmosféry.

-         Závěr: Každý účastník obdrží část obrazu. Jedná se o sedm nakopírovaných černobílých obrázků, na kterých je zachycen člověk v různých postojích odpovídajících jednotlivým částem žalmu 22. Na posledním obraze stojí postavička s pozdviženýma rukama. Obrázky je možné si vymalovat. Každý účastník doplní svůj obrázek o příslušný verš žalmu a všichni mohou společně postavit ze všech dílů obrazu velký obraz zachycující žalm 22.

 

Text: ŽALM 22, 1-32

 1 Pro předního zpěváka. Podle "Laně za ranních červánků". Žalm Davidův.

 

2 Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? Daleko spása má, ač o pomoc volám.

3 Bože můj, volám ve dne, a neodpovídáš, nemohu se ztišit ani v noci.

4 Ty jsi ten Svatý, jenž trůní obklopen chválami Izraele.

5 Otcové naši doufali v tebe, doufali, tys jim dal vyváznout.

6 Úpěli k tobě a unikli zmaru, doufali v tebe a nebyli zahanbeni.

 

7 Já však jsem červ a ne člověk, potupa lidství, povrhel lidu.

8 Všem, kdo mě vidí, jsem jenom pro smích, šklebí se na mě, potřásají hlavou:

9 "Svěř to Hospodinu!" "Ať mu dá vyváznout, ať ho vysvobodí, když si ho oblíbil!"

10 Ty jsi mě vyvedl z života matky, chovals mě v bezpečí u jejích prsou.

11 Na tebe jsem odkázán už z lůna, z života mé matky ty jsi můj Bůh.

12 Nebuď mi vzdálen, blízko je soužení, na pomoc nikoho nemám!

13 Množství býků mě kruhem svírá, bášanští tuři mě obstoupili.

14 Rozevírají na mě tlamu jak řvoucí lev, když trhá kořist.

15 Rozlévám se jako voda, všechny kosti se mi uvolňují, jako vosk je mé srdce, rozplynulo se v mém nitru.

16 Jako střep vyschla má síla, jazyk mi přisedl k patru. Vrháš mě do prachu smrti!

17 Smečka psů mě kruhem svírá, zlovolná tlupa mě obkličuje; sápou se jako lev na mé ruce a nohy,

18 mohu si spočítat všechny své kosti. Pasou se na mně svým zrakem.

19 Dělí se o mé roucho, losují o můj oděv.

20 Nebuď mi vzdálen, Hospodine, má sílo, pospěš mi na pomoc!

21 Vysvoboď mou duši od meče, chraň jediné, co mám, před psí tlapou;

22a zachraň mě ze lví tlamy, před rohy jednorožců! –

  

22b A tys mi odpověděl.

  

23 O tvém jménu budu vyprávět svým bratřím, ve shromáždění tě budu chválit.

24 Kdo se bojíte Hospodina, chvalte ho! Ctěte ho, všichni potomci Jákobovi, celé Izraelovo potomstvo, žij před ním v bázni!

25 Nepohrdl poníženým, v opovržení ho neměl. Když trpěl příkoří, neukryl před ním svou tvář, slyšel, když k němu o pomoc volal.

26 Od tebe vzejde mi chvála ve velikém shromáždění. Své sliby splním před těmi, kdo se ho bojí.

27 Pokorní budou jíst dosyta, budou chválit Hospodina ti, kdo se na jeho vůli dotazují. Vaše srdce bude žít navždy.

28 Rozpomenou se a navrátí se k Hospodinu všechny dálavy země. Tobě se budou klanět všechny čeledi pronárodů.

29 Vždyť Hospodinu náleží kralovat, i nad pronárody vládnout.

30 Všichni tuční v zemi, ti, kdo jedli a kdo se klaněli, všichni, kteří sestupují v prach, musí před ním padnout na kolena; a jejich duše si život nezachová.

31 Potomstvo bude mu sloužit. O Panovníku budou vyprávět dalšímu pokolení,

32 to přijde a bude hlásat jeho spravedlnost lidu, který se zrodí: "To učinil on!"

 úvodní strana